Citation Hunt

הקטע הבא מוויקיפדיה אינו מגובה במקור אמין. אפשר להיעזר בך למצוא מקור כזה?

נא ללחוץ על יש לי! כדי לעבור לוויקיפדיה ולתקן את הקטע, או על הלאה! כדי לראות קטע אחר. בהצלחה!

בדף רש"י:

"

רש"י מביא פעם אחת בפירושיו את "לשון אבא מורי מנוחתו כבוד",[3] ודוחה לפיה את דעת מורו ורבו; מכך עולה שאביו היה חכם וגדול בתורה שכתב פירוש על התלמוד או על חלק ממנו, ואותו מצטט רש"י - וכן שרש"י ייחס לאביו משקל מספיק כדי לדחות מפני דעתו את דברי רבו הגדול.[4] כנראה שמפי אביו למד רש"י תורה בימי ילדותו. מאידך, ישנו ספק אם פירוש זה נכתב על ידי רש"י עצמו, ויש הסוברים[דרוש מקור] שהרשב"ם כתב אותו והתייחס לאביו ר' מאיר בן שמואל.